รูปส่งมอบบ้าน

เราขอกราบขอบพระคุณ

ผู้มีอุปการะคุณของเราทุกท่าน

ที่เมตตาแก่ทีมงานบ้านสักทองร้องแหย่งมาเสมอ

ด้วยรักจากใจของเรา

“ทีมงานบ้านสักทองคุณภาพบ้านร้องแหย่ง”

บ้านไม้สักทองคัดเกรด ทีมงานคุณภาพ บ้านร้องแหย่ง